Одиниці вимірювання

В математичній моделі TechEditor можна використовувати фізичні величини. Для цього до числового значення достатньо додати відповідні одиниці вимірювання (через пробіл):

A:=25 cm^2
F:=4.5 kN
S:=F/A•{MPa}   >>   S=1.8 MPa
  • якщо у математичному виразі зустрічається бодай одна фізична величина, то результат обчислення також буде фізичною величиною
  • між фізичною величиною і одиницею вимірювання має бути пробіл: 10 kN
  • знак множення в одиницях вимірювання замінюється пробілом: kN m
  • знак поділу в одиницях вимірювання вказується явно: kN/m
  • ступінь в одиницях вимірювання вказується через символ “^”: kg/m^3

TechEditor автоматично контролює відповідність одиниць вимірювання в усіх математичних виразах. Якщо виявлена невідповідність, програма сигналізує про це наступним чином:Повідомлення містить опис блоку, в якому виявлена помилка, а також підказку щодо розмірностей:

Units must have equal dimensions. L<>M/L T^2

Тут L — довжина, M — маса, T — час. Величина ліворуч від “<>” є довжиною (L), а праворуч — тиском (M/L T^2). Повний перелік фізичних величин і одиниць вимірювання наведено нижче.

TechEditor працює з наступними фізичними розмірностями:

Dimension Symbol
Dimensionless (number) 1
Length L
Time T
Mass M
Temperature Θ
Electric Current I
Amount of Substance N
Luminous Intensity J
Information Υ
Plane Angle Φ
Solid Angle Ω

Вказаним розмірностям відповідають наступні фізичні величини (ви можете формувати на їхній основі будь-які нові, похідні величини):

Quantity Symbol Dimension Dimension (TechEditor)
Length L L
Time T T
Mass M M
Temperature Θ Θ
Electric Current I I
Amount of Substance N N
Luminous Intensity J J
Information Υ Υ
Plane Angle Φ Φ
Solid Angle Ω Ω
Area A L^2
Volume V L^3
Frequency F 1/T
Wavenumber k 1/L
Wavelength λ L
Mean lifetime τ T
Speed V L/T
Angular Speed ω Φ/T
Acceleration a L/T² L/T^2
Angular Acceleration α Φ/T² Φ/T^2
Density ρ M/L³ M/L^3
Linear Density ρ₁ M/L
Area Density ρ₂ M/L² M/L^2
Specific volume v L³/M L^3/M
Weight W L M/T² L M/T^2
Flow F L³/T L^3/T
Impulse p L M/T
Moment of inertia I L² M L^2 M
Angular momentum L L² M/T L^2 M/T
Spin S L² M/T L^2 M/T
Viscosity η M/L T
Force F L M/T² L M/T^2
Pressure P M/L T² M/L T^2
Stress σ M/L T² M/L T^2
Strain ε 1
Moment M L² M/T² L^2 M/T^2
Surface tension Y M/T² M/T^2
Energy E L² M/T² L^2 M/T^2
Specific energy e L²/T² L^2/T^2
Energy density M/L T² M/L T^2
Work W L² M/T² L^2 M/T^2
Power W L² M/T³ L^2 M/T^3
Heat Q L² M/T² L^2 M/T^2
Heat flux density M/T³ M/T^3
Thermal conductivity k L M/T³ Θ L M/T^3 Θ
Molar heat capacity L² M/T² N L^2 M/T^2 N
Specific heat capacity c L²/T² Θ L^2/T^2 Θ
Entropy S L² M/T² Θ L^2 M/T^2 Θ
Enthalpy H L² M/T² L^2 M/T^2
Chemical potential μ L² M/T² N L^2 M/T^2 N
Reaction rate r N/L³ T N/L^3 T
Molar concentration C N/L³ N/L^3
Electric Charge Q T I
Electric Potential P L² M/T³ I L^2 M/T^3 I
Electric Resistance R L² M/T³ I² L^2 M/T^3 I^2
Electrical conductance G T³ I²/L² M T^3 I^2/L^2 M
Capacitance C T⁴ I²/L² M T^4 I^2/L^2 M
Electric Dipole moment p L T I
Current Density J I/L² I/L^2
Impedance Z L² M/T³ I² L^2 M/T^3 I^2
Magnetic Flux MF L² M/T² I L^2 M/T^2 I
Magnetic Field MFi M/T² I M/T^2 I
Inductance Ind L² M/T² I² L^2 M/T^2 I^2
Magnetic flux density B M/T² I M/T^2 I
Magnetization M I/L
Permeability μ M/L I² M/L I^2
Permittivity ε T⁴ I²/L² M T^4 I^2/L^2 M
Radioactivity A 1/T
Dose equivalent H L²/T² L^2/T^2
Radioactive Dose D L²/T² L^2/T^2
Radiance L M/T³ Ω M/T^3 Ω
Radiant intensity l L² M/T³ Ω L^2 M/T^3 Ω
Irradiance E M/T² M/T^2
Illuminance Ey J Ω/L² J Ω/L^2
Level (relative) L 1
Entropy (information) H Υ

У наступній таблиці представлені одиниці вимірювання, доступні в TechEditor. Латиницею (EN) вказані одиниці міжнародної системи СІ, а кирилицею (UA) — їхні національні україномовні аналоги. Зверніть увагу, що ви можете використовувати кириличні літери разом з латинськими, в тому числі в одному виразі.

Unit Symbol (EN) Symbol (UA) Dimension Dimension (TechEditor) Example
Percent % 1 a:=2 %
Permille 1 a:=2 ‰
Metre m м L x:=4.5 m
Atomic unit of length a₀ L x:=3 a₀
Angstrom Å L x:=5 Å
Micron μ L x:=8 μ
Light Year ly L x:=2 ly
Mile (international) mi L x:=1 mi
Foot ft L x:=4 ft
Inch in L x:=5 in
Yard yd L x:=1 yd
Point pt L x:=5 pt
Second s с T t:=2 s
Atomic unit of time au T t:=5 au
Minute min T t:=5 min
Hour h T t:=4 h
Kilogram kg кг M m:=10 kg
Gram g г M m:=20 g
Atomic mass unit AMU M m:=5 AMU
Electron rest mass m₀ M m:=2 m₀
Electronvolt eV M m:=3 eV
Carat kt M m:=1.5 kt
Carat (metric) ct M m:=1.5 ct
Tonne t M m:=2 t
Kelvin °K °К Θ t:=100 °K
Celsius °C Θ t:=100 °C
Fahrenheit °F Θ t:=100 °F
Delisle °De Θ t:=100 °De
Newton (temperature) °N Θ t:=100 °N
Rankine °R Θ t:=100 °R
Reaumur °Re Θ t:=100 °Re
Romer °Ro Θ t:=100 °Ro
Ampere A А I J:=5 A
Mole mol моль N M:=3 mol
Candela cd кд J C:=5 cd
Bit b біт Y V:=256 b
Byte B Y V:=256 B
Nibble nib Y V:=256 nib
Trit trit Y V:=256 trit
Dit dit Y V:=256 dit
Nat nat Y V:=256 nat
Radian rad рад Φ a:=3.14 rad
Degree ° Φ a:=90 °
Arcminute ' Φ a:=90 '
Arcsecond Φ a:=90 ”
Steradian sr ср Ω a:=1 sr
Are a L^2 A:=5 a
Hectare ha L^2 A:=5 ha
Litre L L^3 V:=10 L
Hertz Hz Гц 1/T f:=5 Hz
Revolutions per minute rpm 1/T w:=5 rpm
Light speed c L/T v:=1 c
Standard gravity g₀ L/T² L/T^2 a:=2 g₀
Newton N Н L M/T² L M/T^2 F:=15 N
Dyne dyn L M/T² L M/T^2 F:=15 dyn
Kilogram-force kgf кгс L M/T² L M/T^2 F:=10 kgf
Sthene sn L M/T² L M/T^2 F:=10 sn
Ounce-force ozf L M/T² L M/T^2 F:=10 ozf
Pound-force lbf L M/T² L M/T^2 F:=10 lbf
Poundal pdl L M/T² L M/T^2 F:=10 pdl
Ton-force tnf L M/T² L M/T^2 F:=10 tnf
Pascal Pa Па M/L T² M/L T^2 p:=5 Pa
Atmosphere atm M/L T² M/L T^2 p:=5 atm
Bar bar M/L T² M/L T^2 p:=5 bar
Millimetre of mercury mmHg M/L T² M/L T^2 p:=36.6 mmHg
Millimetre of water mmH₂O M/L T² M/L T^2 p:=90 mmH₂O
Pieze pz M/L T² M/L T^2 p:=10 pz
Pound per square foot psf M/L T² M/L T^2 p:=2.2 psf
Pound per square inc psi M/L T² M/L T^2 p:=2.2 psi
Torr torr M/L T² M/L T^2 p:=2.2 torr
Joule J L² M/T² L^2 M/T^2 e:=10 J
Erg erg L² M/T² L^2 M/T^2 e:=10 erg
Watt W Вт L² M/T³ L^2 M/T^3 p:=100 W
Stokes St L²/T L^2/T s:=5 St
Litre per minute LPM L³/T L^3/T r:=5 LPM
Coulomb C T I x:=2 C
Atomic unit of charge e T I x:=5 e
Volt V В L² M/T³ I L^2 M/T^3 I u:=220 V
Abvolt abV абВ L² M/T³ I L^2 M/T^3 I u:=10 abV
Statvolt statV статВ L² M/T³ I L^2 M/T^3 I u:=10 statV
Ohm O Ом L² M/T³ I² L^2 M/T^3 I^2 R:=2 O
Farad F Ф T⁴ I²/L² M T^4 I^2/L^2 M J:=4 F
Weber Wb Вб L² M/T² I L^2 M/T^2 I w:=2 Wb
Tesla T Тл M/T² I M/T^2 I x:=10 T
Henry H Гн L² M/T² I² L^2 M/T^2 I^2 x:=10 H
Gauss G M/T² I M/T^2 I x:=10 G
Maxwell Mx L² M/T² I L^2 M/T^2 I x:=10 Mx
Debye D L T I x:=10 D
Lumen lm J Ω x:=10 lm
Lux lx J Ω/L² J Ω/L^2 x:=10 lx
Phot ph J Ω/L² J Ω/L^2 x:=10 ph
Footcandle fc J Ω/L² J Ω/L^2 x:=10 fc
Sievert Sv L²/T² L^2/T^2 x:=10 Sv
Rontgen equivalent man rem L²/T² L^2/T^2 x:=10 rem
Gray Gy L² M²/T² L^2 M^2/T^2 x:=10 Gy
Rad Rad L² M²/T² L^2 M^2/T^2 x:=10 Rad
Roentgen R T I/M x:=10 R
Becquerel Bq 1/T x:=10 Bq
Curie Ci 1/T x:=10 Ci
Rutherford rd 1/T x:=10 rd
Decibel (10) dB₁₀ 1 v:=2 dB₁₀
Decibel (20) dB₂₀ 1 v:=2 dB₂₀
Bell bel 1 v:=2 bel
Neper Np 1 v:=2 Np
Binary logarithm log₂ 1 b:=1 log₂
Decimal logarithm log₁₀ 1 b:=1 log₁₀
Natural logarithm logₑ 1 b:=1 logₑ
Decibel-milliwatts dBm L² M/T³ L^2 M/T^3 v:=2 dBm
Decibel-Joules dBJ L² M/T² L^2 M/T^2 v:=2 dBJ
Decibel-Pascals dBPa M/L T² M/L T^2 v:=2 dBPa
Decibel SPL (air) dBSPL M/L T² M/L T^2 v:=2 dBSPL
Decibel SPL (liquid) dBSPLl M/L T² M/L T^2 v:=2 dBSPLl
Decibel-Volts dBV L² M/T³ I L^2 M/T^3 I v:=2 dBV
Decibel-Volts (unloaded) dBu L² M/T³ I L^2 M/T^3 I v:=2 dBu

До кожної одиниці вимірювання в TechEditor можна додати кратний або частинний префікс:

Prefix Symbol (EN) Symbol (UA) Value Example
Deci d д 1E-1 dm, дБ
Centi c с 1E-2 cm, см
Milli m м 1E-3 mm, мм
Micro μ мк 1E-6 μA, мкА
Nano n н 1E-9 nm, нм
Pico p п 1E-12 pA, пФ
Femto f ф 1E-15 fN, фс
Atto a а 1E-18 aPa, аПа
Zepto z з 1E-21 zW, зВт
Yocto y й 1E-24 yV, йВ
Deca da да 10 daV, даВ
Hecto h г 100 ha, га
Kilo k к 1000 kg, кг
Mega M М 1E+6 MPa, МПа
Giga G Г 1E+9 GW, ГВт
Tera T Т 1E+12 TB, ТБ
Peta P П 1E+15 PV, ПБ
Exa E Е 1E+18 Em, Ес
Zetta Z З 1E+21 Zs, Зс
Yotta Y Й 1E+24 Yh, Йг
Kibi Ki Кі 1024 KiB, КіБ
Mebi Mi Мі 1024² MiB, МіБ
Gibi Gi Гі 1024³ GiB, ГіБ
Tebi Ti Ті 1024⁴ TiB, ТіБ
Pebi Pi Пі 1024⁵ PiB, ПіБ

Units of measurement

This section is under development.

  • Last modified: 25.04.2023 11:%i
  • by dystlab-wiki-admin